REGULAMIN
Pucharu Polski w  Maratonie GRAVEL 2024r

CEL MARATONU

-Wyłonienie najwytrwalszych uczestników w maratonie GRAVEL.

-Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej.

-Promowanie regionów i miejscowości, przez które prowadzić będzie gravelowa trasa.

-Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej.

-Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA

-Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.

-Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat.
-Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia na formularzu w biurze zawodów o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem..

-Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność

-Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.

ZASADY ROZGRYWANIA MARATONU GRAVEL

 1. Puchar Polski w maratonie GRAVEL rozgrywany będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, który zostanie uzupełniany komunikatem Technicznym każdego organizatora. Zapisy ujęte w komunikacie technicznym nie mogą być sprzeczne z zapisami Regulaminu .
 2. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
 3. Każdy uczestnik zgłoszony do maratonu otrzyma przed startem dwa numery startowe, w tym jeden z chipem przypinany na sztycy  pod siodełkiem , a drugi na tylnej części koszulki. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.
 4. Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania maratonu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy. O tym, co jest niedozwoloną pomocą techniczną rozstrzyga Sędzia Główny.
 5. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, jazdy fair play oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 6. Puchar Polski w maratonie GRAVEL  rozgrywany jest w trzech męskich kategoriach wiekowych:
  Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
  do 39 lat – M1 (roczniki 1984 i młodsze )kategorie łączone z supermaratonów M2, M3
  od 40 do 59 lat – M2 (roczniki 1983 do 1964) kategorie łączone z supermaratonów M4 , M5
  od 60 lat wzwyż –M3 (roczniki 1963 i starsze kategorie łączone z supermaratonów M6, M7
  oraz OPEN kobiet.  .
  Do maratonu nie dopuszczamy rowerów z napędem elektrycznym.

 

 

ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW

 1. Medal dla każdego uczestnika.
 2. Medal dedykowany za miejsca na podium
 3. Puchary na dystansie MEGA i MINI  w kat.OPEN K i OPEN M
 4. Obsługa sędziowska na trasie maratonu.
 5. Pomiar czasu.
 6. Ubezpieczenie od NNW podczas trwania maratonu.

PUNKTACJA PP W MARATONIE GRAVEL

 1. Maratony będą rozgrywane na dystansach :
  MEGA dystans do 100 km włącznie.
  MINI    dystans do   50 km włącznie
 2. Punkty do Klasyfikacji Pucharu Polski będą naliczane po zakończeniu każdego maratonu wg.wzoru:
  pkt=[czas zwycięzcy/ [podzielić] czas uczestnika] x WD
  Współczynnik WD:
  DYSTANS   Współczynnik WD
  Mini Maraton               1000
  Mega Maraton              2000
 3. Punkty będą naliczane  dla wszystkich kategorii według czasu uzyskanego przez najszybszego uczestnika na danym dystansie.
 4. Do klasyfikacji Pucharu Polski zalicza się punkty zdobyte przez uczestnika we wszystkich maratonach cyklu tylko na dystansie MEGA lub tylko na dystansie MINI minus  1
 5. W wynikach końcowych Pucharu Polski w maratonie GRAVEL uwzględnione zostaną jedynie osoby które ukończyły minimum wszystkie minus 1 maraton spośród wszystkich maratonów .

 

GRUPY STARTOWE

 1. Uczestnicy będą wypuszczani na trasę zgodnie z zasadami ruchu drogowego, w grupach o liczebności ustalonej przez każdego z organizatorów jednak nie większych niż 15 uczestników.
 2. Grupy startowe będą ustalone na podstawie losowania
 3. O kolejności grup oraz czasie startu kolejnych grup decyduje organizator

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 1. Koszt uczestnictwa w maratonie GRAVEL jest jednakowy dla wszystkich imprez i w 2024 roku wynosi 100zł
 2. Zgłaszanie udziału w maratonie i dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości określonej przez organizatora powinno odbyć się do 7 dni przed imprezą.
 3. Zgłoszenie i dokonanie wpłaty wpisowego po tym terminie będzie  skutkować podniesieniem kwoty wpisowego  i nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 4. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć organizatorowi w sposób podany w komunikacie technicznym danej imprezy.

RUCH DROGOWY

 1. Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.
 2. Wszyscy uczestnicy maratonów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

KARY

1  Na wniosek uczestników lub organizatorów możliwe jest wymierzenie następujących kar:
a. upomnienie,
b. kara czasowa,
c. przy drugim upomnieniu następuje dyskwalifikacja w danej imprezie,

PROTESTY

 1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
 2. Czas wywieszenia wyników określa organizator. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
 3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów, nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. W szczególnych przypadkach losowych, niezależnych od organizatora maraton może zostać rozegrany w innym, niż planowany terminie, z zachowaniem wpisowego.
 6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne,
 7. Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz Komunikatu technicznego konkretnej imprezy i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatora. w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 8. Każdy uczestnik będzie miał możliwość dostępu do śladu GPX trasy który będzie podstawą nawigacji trasy. W szczególnych przypadkach  dopuszcza się inne oznaczenia o których poinformuje organizator w komunikacie technicznym.
 9.  Organizator z Sędzią Głównym zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuje:
– Dane osobowe uczestników Maratonu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

–  Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Maratonach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

– Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w Maratonie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizatorzy mają również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Maratonu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Maratonu.

– Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział  w Maratonie