Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2023 | Puchar Polski Maratończyków w Jeździe Indywidualnej na Czas 2023

Radowo Małe
20-21.05

Płoty
17-18.06

Pniewy
29-30.07

Rewal
9-10.09

Gryfice
23-24.09

Regulamin
Puchar Polski Maratończyków w
Indywidualnej Jeździe Na Czas 2023

Cel imprez

 1. 1. Działania popularyzatorskie:
  – popularyzacja i upowszechnianie jazdy na rowerze
  – propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej formy wypoczynku
 2. Działania sportowe:
  – rywalizacja w Indywidualnej jeździe na czas
  – zwiększenie zainteresowania jazdą na rowerze i uprawianiem kolarstwa jako sportu powszechnego, skierowanego do każdego bez względu na wiek.
 3. Działania promocyjne:
  – promowanie miasta i regionu, na terenie którego rozegrane zostaną zawody,
  – rozpowszechnianie amatorskich zawodów kolarskich w Polsce.

Warunki Uczestnictwa

 1. – Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej każdego organizatora. Dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub też w ostateczności  dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy.
 2. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
 3. Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej:  www.supermaratony.org. lub na formularzu w biurze zawodów.
 4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem- Każdy uczestnik  startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
 5. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.

Zasady rozgrywania indywidualnej jazdy na czas

Puchar Polski w Indywidualnej Jeździe na Czas Maratończyków rozgrywany będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, który dla poszczególnych imprez zostanie uzupełniany KOMUNIKATEM TECHNICZNYM ORGANIZATORA.

Zapisy ujęte w komunikacie  technicznym nie mogą być sprzeczne z zapisami Regulaminu PP.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

Każdy uczestnik zgłoszony do  zawodów otrzyma przed startem numer startowy z chipem , który przypinany jest na sztycy pod siodełkiem.

Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.

Nie można korzystać z  niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania wyścigu.

Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.

O tym, co jest niedozwoloną pomocą techniczną rozstrzyga  Sędzia Główny.

Zawodnicy będą wypuszczane na trasę w odstępach czasowych określonych przed zawodami a uzależnionymi od ilości uczestników i w kolejności ustalonej przez organizatora.

Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do  przestrzegania niniejszego regulaminu, jazdy fair play oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy.

Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób  niesportowy.

Organizator zawodów zobowiązany jest co najmniej na 30 dni przed imprezą rozpocząć zapisy na jazdę na czas z jednoczesnym opublikowaniem komunikatu technicznego z zawartymi w nim informacjami o długości dystansu,  sposobie wpłat opłaty startowej i innych.

Rywalizacja w indywidualnej jeździe na czas odbędzie się na dystansie minimum 30km w następujących kategoriach wiekowych:

Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
do 39 lat – M1 (roczniki 1983 i młodsze )
kategorie łączone z supermaratonów M2, M3
od 40 do 59 lat – M2 (roczniki 1982 do 1963)
kategorie łączone z supermaratonów M4 , M5
od 60 lat wzwyż –M3 (roczniki 1962 i starsze
kategorie łączone z supermaratonów M6, M7
OPEN KOBIET

Podczas trwania wyścigu zakazana jest bezpośrednia jazda za jakimikolwiek pojazdami mechanicznymi.

Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy równoznaczne jest z naliczeniem dwóch minut kary do oficjalnego czasu przejazdu , po uprzednich dwóch upomnieniach sędziego.

Trzecie upomnienie jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do samodzielnej jazdy.

Zawodnik doścignięty nie może prowadzić ani korzystać z prowadzenia zawodnika wyprzedzającego.

Zawodnik wyprzedzony musi jechać co najmniej 25 m za zawodnikiem, który go wyprzedził.
Zawodnik wyprzedzający zobowiązany jest do bezpośredniego manewru wyprzedzania z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa jeśli warunki panujące na drodze jemu na to pozwalają.

W przeciwnym wypadku musi jechać co najmniej 25 m za zawodnikiem, którego dogonił.

Świadczenia i nagrody dla uczestników

– Medal lub imienny dyplom ukończenia zawodów.
– Obsługa sędziowska.
– Pomiar czasu.
– Ubezpieczenie od NNW podczas trwania wyścigu.

Medalami okolicznościowymi dedykowanymi dla miejsc na podium nagradzani są Ci którzy zajmą 1,2,3 miejsce w rywalizacji Pucharu Polski Maratończyków w Jeździe Indywidualnej Na Czas w poszczególnych kategoriach wiekowych Rywalizacja w Pucharze  Polski w jeździe na czas maratończyków w poszczególnych kategoriach wiekowych nagradzana będzie w klasyfikacji końcowej podczas ostatnich zawodów Cyklu. Nawet jeśli w danej, przewidzianej niniejszym regulaminem kategorii wiekowej startuje tylko  jedna osoba, nie dopuszcza się łączenia kategorii

Organizator każdej imprezy , w zależności od środków finansowych, którymi dysponuje, ma prawo do ustanowienia i wręczenia innych wyróżnień lub nagród

Rodzaje rowerów

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez uczestnika odpowiedniego roweru i jego wyposażenia. Rower zgodnie z przepisami ruchu drogowego spełnia następujące warunki:
– dwa koła jednakowej średnicy minimum 26 cali
– kierownica i siodełko powyżej linii poziomej poprowadzonej przez najwyższy punkt opony przedniego i tylnego koła.
Odpowiedzialność za rower i jego wyposażenie spoczywa na uczestniku imprezy.
Do udziału w wyścigu nie dopuszcza się rowerów z napędem elektrycznym.
O dopuszczeniu do udziału w wyścigu rowerów poziomych, „handbike” i tandemów (bez klasyfikowania) decyduje organizator.
Organizator ma prawo do weryfikacji rowerów i ich wyposażenia

Punktacja PP maratończyków w indywidualnej jeździe na czas

Punkty do klasyfikacji Pucharu Polski w jeździe na czas maratończyków będą naliczane po zakończeniu każdego wyścigu wg. wzoru:
pkt = [czas zwycięzcy/ [podzielić] czas uczestnika] x WD / 1000 /
Do klasyfikacji Pucharu Polski zalicza się punkty zdobyte przez uczestnika we wszystkich wyścigach czasowych cyklu .
W wynikach końcowych Pucharu Polski w indywidualnej jeździe na czas maratończyków uwzględnione zostaną jedynie osoby które ukończyły minimum wszystkie minus 1 wyścig spośród wszystkich zawodów jazdy na czas

Zgłoszenia i wpisowe

Koszt uczestnictwa w jeździe na czas jest jednakowy dla wszystkich imprez i w 2023 roku wynosi 50zł
Zgłaszanie udziału w wyścigu i dokonanie wpłaty powinno odbyć się do 7 dni przed imprezą.
Zgłoszenie i dokonanie wpłaty wpisowego po tym terminie może skutkować podniesieniem kwoty wpisowego i nie gwarantuje pełnych świadczeń.

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć organizatorowi w sposób podany w komunikacie technicznym danej imprezy

Ruch drogowy

Jazda na czas będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.
Wszyscy uczestnicy zawodów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Nagrody w klasyfikacji Pucharu Polski w indywidualnej
jeździe na czas maratończyków

Zwycięzcami Pucharu Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych będą osoby, które zgromadzą największą ilość punktów i otrzymają trofea sportowe za I , II , III miejsce w kategoriach męskich , oraz OPEN KOBIET. Uroczyste zakończenie Pucharu Polski  wraz z uhonorowaniem zwycięzców za dany rok zorganizowane zostanie w terminie ostatniej imprezy Cyklu.
W 2023 roku będzie to 23 – 24 września w Gryficach

Kary i protesty

Na wniosek uczestników lub organizatorów możliwe jest wymierzenie następujących kar:
a. upomnienie,
b. kara czasowa,
c. przy drugim upomnieniu następuje dyskwalifikacja w danej imprezie,
d. dyskwalifikacja podczas rozgrywanej imprezy,
e. dyskwalifikacja w całym cyklu PP w danym roku,
f. dyskwalifikacja dożywotnio w cyklu PP.

Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
Czas wywieszenia wyników określa organizator. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów, nie później niż
2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych w regulaminie, decydować będzie Komisja Sędziowska, w skład której wejdą osoby wyznaczone przez organizatora zawodów.

Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za  rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W szczególnych przypadkach losowych, niezależnych od organizatora wyścig może zostać rozegrany w innym, niż planowany terminie, z zachowaniem  wpisowego. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy zawodów oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne, Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz komunikatu  technicznego konkretnej imprezy i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w jeździe na czas maratończyków w celach marketingowych oraz umieszczenie na  stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na otrzymywanie informacji drogą  elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Trasa każdego wyścigu będzie oznakowana strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie innych form z jednoczesnym poinformowaniem w komunikacie technicznym imprezy. Organizator z Sędzią Głównym zastrzegają  sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuje:

– Dane osobowe uczestników wyścigu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami  przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

– Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Maratonach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

– Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w wyścigu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizatorzy  mają również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej wyścigu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania wyścigu.

– Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Cyklu Pucharu Polski w Jeździe Na Czas Maratończyków

Facebook