Regulamin
Puchar Polski Maratończyków w
Indywidualnej Jeździe Na Czas 2024

Cel imprez

 1. Działania popularyzatorskie:
  – popularyzacja i upowszechnianie jazdy na rowerze
  – propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej formy wypoczynku
 2. Działania sportowe:
  – rywalizacja w Indywidualnej jeździe na czas
  – zwiększenie zainteresowania jazdą na rowerze i uprawianiem kolarstwa jako sportu powszechnego, skierowanego do każdego bez względu na wiek.
 3. Działania promocyjne:
  – promowanie miasta i regionu, na terenie którego rozegrane zostaną zawody,
  – rozpowszechnianie amatorskich zawodów kolarskich w Polsce.

Warunki Uczestnictwa

– Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej każdego organizatora. Dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy.
– Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
– Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej: supermaratony.org. lub na formularzu w biurze zawodów.
– Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem- Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
– Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.

 

Zasady rozgrywania indywidualnej  jazdy na czas

Puchar Polski w Indywidualnej  Jeździe na Czas Maratończyków  rozgrywany będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, który dla poszczególnych imprez zostanie uzupełniany KOMUNIKATEM TECHNICZNYM ORGANIZATORA. Zapisy ujęte w komunikacie technicznym nie mogą być sprzeczne z zapisami Regulaminu PP.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach  zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
Każdy uczestnik zgłoszony do zawodów  otrzyma przed startem  numer startowy z chipem , który przypinany jest  na  sztycy  pod siodełkiem. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika imprezy. Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania wyścigu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy. O tym, co jest niedozwoloną pomocą techniczną rozstrzyga Sędzia Główny. Zawodnicy  będą wypuszczane na trasę w odstępach czasowych określonych przed zawodami a  uzależnionymi od ilości uczestników i  w kolejności ustalonej przez organizatora. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, jazdy fair play oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
Organizator  zawodów zobowiązany jest  co najmniej na 30 dni przed imprezą rozpocząć zapisy na jazdę na czas  z jednoczesnym opublikowaniem komunikatu technicznego z zawartymi w nim informacjami  o długości dystansu, sposobie wpłat opłaty startowej  i innych.
Rywalizacja w indywidualnej jeździe na czas  odbędzie się na dystansie minimum 20km w następujących kategoriach  wiekowych

Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
do 39 lat –  M1 (roczniki 1984 i młodsze )
kategorie łączone z supermaratonów  M2, M3

od 40 do 59 lat –  M2 (roczniki 1983 do 1964)
kategorie łączone z supermaratonów M4 , M5

od 60 lat wzwyż –M3 (roczniki 1963 i starsze
kategorie łączone z supermaratonów M6, M7

OPEN KOBIET

Podczas trwania wyścigu zakazana jest bezpośrednia jazda za jakimikolwiek pojazdami mechanicznymi. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy równoznaczne jest z naliczeniem dwóch minut kary do oficjalnego czasu przejazdu , po uprzednich dwóch upomnieniach sędziego. Trzecie upomnienie jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.
Każdy zawodnik  zobowiązany jest do samodzielnej jazdy. Zawodnik doścignięty nie może prowadzić ani korzystać z prowadzenia zawodnika wyprzedzającego. Zawodnik wyprzedzony musi jechać co najmniej 25 m za zawodnikiem, który go wyprzedził.
Zawodnik wyprzedzający zobowiązany jest do bezpośredniego manewru wyprzedzania z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa jeśli warunki panujące na drodze jemu na to pozwalają. W przeciwnym wypadku musi jechać co najmniej 25 m za zawodnikiem, którego dogonił.

 

 

Świadczenia i nagrody dla uczestników

– Medal lub imienny dyplom ukończenia zawodów.

– Obsługa sędziowska.

– Pomiar czasu.

– Ubezpieczenie od NNW podczas trwania wyścigu.

Medalami okolicznościowymi dedykowanymi dla miejsc na podium nagradzani są Ci którzy zajmą 1,2,3 miejsce  w rywalizacji Pucharu Polski Maratończyków w Jeździe Indywidualnej Na Czas w poszczególnych kategoriach wiekowych Rywalizacja w Pucharze Polski w jeździe na czas maratończyków w poszczególnych kategoriach wiekowych nagradzana będzie w klasyfikacji końcowej podczas ostatnich zawodów Cyklu. Nawet jeśli w danej, przewidzianej niniejszym regulaminem kategorii wiekowej startuje tylko jedna osoba, nie dopuszcza się łączenia kategorii .Organizator każdej imprezy , w zależności od środków finansowych, którymi dysponuje, ma prawo do ustanowienia i wręczenia innych wyróżnień lub nagród

 

Rodzaje rowerów

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez uczestnika odpowiedniego roweru i jego wyposażenia. Rower zgodnie z przepisami ruchu drogowego spełnia następujące warunki:
– dwa koła jednakowej średnicy minimum 26 cali
– kierownica i siodełko powyżej linii poziomej poprowadzonej przez najwyższy punkt opony przedniego i tylnego koła.
Odpowiedzialność za rower i jego wyposażenie spoczywa na uczestniku imprezy.
Do udziału w wyścigu nie dopuszcza się rowerów z napędem elektrycznym.
O dopuszczeniu do udziału w wyścigu  rowerów poziomych, „handbike” i tandemów (bez klasyfikowania) decyduje organizator.
Organizator ma prawo do weryfikacji rowerów i ich wyposażenia.

 

Punktacja PP maratończyków w  indywidualnej jeździe na czas

 

Punkty do klasyfikacji Pucharu Polski w jeździe na czas maratończyków  będą naliczane po zakończeniu każdego wyścigu wg. wzoru:
pkt = [czas zwycięzcy/ [podzielić] czas uczestnika] x WD / 1000 /

Do klasyfikacji Pucharu Polski  zalicza się punkty zdobyte przez uczestnika we wszystkich wyścigach czasowych cyklu , minus 1.

W wynikach końcowych Pucharu Polski w indywidualnej  jeździe na czas maratończyków uwzględnione zostaną jedynie osoby które ukończyły minimum wszystkie minus 1 wyścig  spośród wszystkich zawodów jazdy na czas

 

Zgłoszenia i wpisowe

Koszt uczestnictwa w jeździe na czas  jest jednakowy dla wszystkich imprez i w 2024 roku wynosi 50zł
Zgłaszanie udziału w  wyścigu i dokonanie wpłaty powinno odbyć się do 7 dni przed imprezą.
Zgłoszenie i dokonanie wpłaty wpisowego po tym terminie może skutkować podniesieniem kwoty wpisowego i nie gwarantuje pełnych świadczeń.
Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć organizatorowi w sposób podany w komunikacie technicznym danej imprezy

Ruch drogowy

Jazda na czas  będzie  się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.
Wszyscy uczestnicy zawodów  są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

Nagrody w klasyfikacji Pucharu Polski w indywidualnej
 jeździe na czas maratończyków

Zwycięzcami Pucharu Polski   w poszczególnych kategoriach wiekowych będą osoby, które zgromadzą największą ilość punktów i otrzymają trofea sportowe za I , II , III miejsce w kategoriach męskich , oraz OPEN KOBIET.

Uroczyste zakończenie Pucharu Polski wraz z uhonorowaniem zwycięzców za dany rok zorganizowane zostanie w terminie ostatniej imprezy Cyklu.
W 2024 roku będzie to 21 – 22 września w Pniewach

 

Kary i protesty

Na wniosek uczestników lub organizatorów możliwe jest wymierzenie
następujących kar:
a. upomnienie,
b. kara czasowa,
c. przy drugim upomnieniu następuje dyskwalifikacja w danej imprezie,
d. dyskwalifikacja podczas rozgrywanej imprezy,
e. dyskwalifikacja w całym cyklu PP w danym roku,
f. dyskwalifikacja dożywotnio w cyklu PP.
Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
Czas wywieszenia wyników określa organizator. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów, nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.
We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych w regulaminie, decydować będzie Komisja Sędziowska, w skład której wejdą osoby wyznaczone przez organizatora zawodów.

Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej.
Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
W szczególnych przypadkach losowych, niezależnych od organizatora wyścig  może zostać rozegrany w innym, niż planowany terminie, z zachowaniem wpisowego.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy zawodów  oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne,
Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz komunikatu technicznego konkretnej imprezy i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w jeździe na czas maratończyków  w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
Trasa każdego wyścigu  będzie oznakowana strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie innych form  z jednoczesnym poinformowaniem w komunikacie technicznym  imprezy. Organizator z Sędzią Głównym zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuje:
– Dane osobowe uczestników wyścigu  będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

–  Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Maratonach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

– Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w wyścigu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizatorzy mają również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej wyścigu  oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania wyścigu.

– Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział  w Cyklu Pucharu Polski w Jeździe Na Czas Maratończyków