Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2024 | Puchar Polski Maratończyków w Jeździe Indywidualnej na Czas 2024 | Puchar Polski w Maratonie GRAVEL 2024

Rewal
20-21.04.2024

Gryfice
25-26.05.2024

Radowo Małe
22-23.06.2024

Płoty
20-21.07.2024

Choszczno
08.09.2024

Pniewy
21-22.09.2024
Wyniki PP po wietrznych Gryficach
3 czerwca 2012
Pomysł na długi weekend bez Łasku? Indywidualna jazda na czas w Międzylesiu
6 czerwca 2012
Wyniki PP po wietrznych Gryficach
3 czerwca 2012
Pomysł na długi weekend bez Łasku? Indywidualna jazda na czas w Międzylesiu
6 czerwca 2012

Regulamin Konkursu 'Taaaki Rower' – Kuota

REGULAMIN KONKURSU „Taaaki Rower” – KUOTA

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych i grach na automatach (t.j. Dz. U. Z 1998 r., Nr 102, poz. 650)
2. Organizatorem i Sponsorem konkursu jest firma Sprzedaż i Naprawa Rowerów, Jacek Orłowski, Sibin 7, 72-400 Kamień Pomorski, tel.501208258, email:orlowskiframes@gmail.com, www.kuota-polska.com
3. Koordynatorem Konkursu jest Klub Sportowy „UZNAM” Świnoujście ul.Boh. Września 32c/5, 72-600 Świnoujście, tel. 667112219, email; avecezar@uznam.net.pl
4. Konkurs trwa od 19 maja 2012 roku do 28 kwietnia 2013 roku.
(Ze względów technicznych, konkurs startuje dnia 19maja 2012 roku – Maraton
w Świnoujściu).
5. Konkurs składa się z dwóch etapów;
• pierwszy etap; forma pisemna, dotyczy znajomości marki Kuota. Odpowiedzi będą udzielane na specjalnych kuponach konkursowych, dostarczonych przez
Sponsora, osobom odpowiedzialnym za poszczególne serie Pucharu Polski. Kupony będą wydawane w pakietach startowych podczas każdego z maratonów po jednym dla każdego Uczestnika. Ilość dostarczonych kuponów, będzie odpowiednio równa liczbie startujących uczestników w poszczególnych edycjach na dystansach; Mini, Mega i Giga.
• drugi etap; podczas ceremonii zakończenia serii Pucharu Polski 2012 w Iławie, osoba upoważniona przez Koordynatora, przy udziale publiczności, wyciągnie spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych kuponów konkursowych dziesięć kuponów, które wskażą finalistów. Finaliści wezmą udział w sprawnościowej zabawie rowerowej, która wyłoni Zwycięzcę Konkursu. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę rower marki KUOTA o wartości 5000zł (słownie; pięć tysięcy złotych).
6. Prawo do udziału w konkursie, mają wszyscy uczestnicy cyklu Pucharu Polski
w Szosowych Maratonach Rowerowych na dystansach; Mini, Mega i Giga, z wyjątkiem osób, które są lub były zawieszone za używanie dopingu przez którąkolwiek federację sportową.
7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Koordynatora
oraz członkowie ich rodzin, a także pracownicy i rodziny pracowników firm współpracujących przy tworzeniu Konkursu.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem udziału w konkursie jest uczestniczenie w cyklu Pucharu Polski
w Szosowych Maratonach Rowerowych, na dystansach; Mini, Mega i Giga, oraz spełnienie warunków określonych niniejszym regulaminem.
2. W Konkursie wezmą udział wyłącznie kupony dostarczone przez Sponsora.
3. Kupon wypełniony przez Uczestnika, należy wrzucić do specjalnej urny dostarczonej każdorazowo przez organizatorów poszczególnych maratonów.
4. O miejscu i czasie dostępności do urny, zawodnicy będą informowani podczas każdego Maratonu oddzielnie.
5. Kupon można wrzucić do urny podczas dowolnego Maratonu, dogodnego dla Uczestnika.
6. Uczestnicy maratonów w Trzebnicy i Radkowie, mają prawo do pobrania kuponów –
podczas maratonów; w Świnoujściu,Gryficach, Zieleńcu – w ilości jedna sztuka za każdy
ukończony Maraton (Trzebnica i Radków). Nieodebranie przez Uczestnika przysługujących
kuponów, nie skutkuje żadnymi konsekwencjami dla żadnej ze stron, tzn. Uczestnika
lub Sponsora.
Podstawą do pobrania kuponów, będą wyniki maratonów w Trzebnicy i w Radkowie.
Zaległe kupony należy odebrać osobiście, potwierdzając podpisem na liście wyników.
7. Po zakończeniu każdego z Maratonów, kupony będą pakowane komisyjnie i dostarczane
w paczce za pośrednictwem Poczty Polskiej do siedziby Sponsora. Zamknięte przesyłki będą przechowywane do zakończenia cyklu Maratonu a następnie zostaną dostarczone przez Sponsora do Iławy, na ostatnią serię Pucharu Polski, w celu wyłonienia dziesięciu finalistów.
8. Finalistami mogą zostać osoby, które; ukończyły przynajmniej trzy dowolne maratony na jednym z dystansów; Mini, Mega lub Giga podczas edycji PP 2012 i odpowiedziały prawidłowo na trzy pytania konkursowe, umieszczone na specjalnym kuponie.
9. Dziesięciu finalistów ma prawo do udziału w finale, który odbędzie się podczas ceremonii zakończenia pierwszej serii Maratonu Pucharu Polski w 2013 roku w Trzebnicy.
10. Sposób rozegrania finału zostanie ogłoszony bezpośrednio przed jego rozegraniem w celu uatrakcyjnienia przebiegu rywalizacji.
11. Sprawnościowa próba rowerowa wyłoni Zwycięzcę Konkursu.
12. Zwycięzca rozgrywki finałowej otrzyma od Sponsora rower KUOTA w specyfikacji określonej przez Sponsora.
13. Wydanie nagrody nastąpi w sposób, na warunkach i w terminie wyznaczonym przez Organizatora, po uiszczeniu przez Zwycięzcę 10% zryczałtowanego podatku Organizatorowi (art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26.07.1991).
14. Za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
15. Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną.
16. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo – jeżeli będą wymagać tego okoliczności ustalone przez Organizatora – zakończenia, przerwania lub unieważnienia w części lub całości konkursu bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników, zobowiązań, odszkodowań lub innych należności.

 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu (wypełnienie i wrzucenie kuponu) jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
3. Organizator ustanawia adresy korespondencyjne związane z zapytaniami dotyczącymi konkursu; avecezar@uznam.net.pl, orlowskiframes@gmail.com

Facebook