Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2021

Stargard
08.05

Płoty
19.06

Łobez
17.07

Pniewy
14.08

Gryfice
25.09

REGULAMIN
Pucharu Polski i Małego Pucharu Polski
w Szosowych Maratonach Rowerowych
2021r.

I. CEL MARATONÓW

1. Popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce.
2. Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej.
3. Promowanie regionów i miejscowości, przez które prowadzić będą trasy maratonów.
4. Wyłonienie najwytrwalszych uczestników w maratonach szosowych w Polsce.
5. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej każdego organizatora. Dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy.
2. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
3. Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej: www.supermaratony.org. lub na formularzu w biurze zawodów.
4. Osoby z kategorii K1 i M1 mają prawo startu w maratonach wyłącznie na dystansie MINI.
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia opublikowany jest na stronie internetowej: www.supermaratony.org. lub na formularzu w biurze zawodów.
6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.

III. ZASADY ROZGRYWANIA SZOSOWYCH MARATONÓW ROWEROWYCH

1. Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych rozgrywany będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, który dla poszczególnych imprez zostanie uzupełniany KOMUNIKATEM TECHNICZNYM ORGANIZATORA. Zapisy ujęte w komunikacie technicznym nie mogą być sprzeczne z zapisami Regulaminu PP.
2. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

3. Każdy uczestnik zgłoszony do maratonu otrzyma przed startem dwa numery startowe, które przypinane są na kierownicy, na sztycy pod siodełkiem, lub na tylnej części koszulki. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.
4. Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania maratonu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy. O tym, co jest niedozwoloną pomocą techniczną rozstrzyga Sędzia Główny.
5. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, jazdy fair play oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
6. Maratony rozgrywane są z podziałem na grupy wiekowe, oddzielnie w kategoriach rowerów szosowych i rowerów innych.
7. Organizator maratonu zobowiązany jest co najmniej na 30 dni przed imprezą rozpocząć zapisy na maraton z jednoczesnym opublikowaniem zapisów w komunikacie technicznym o długości dystansów, opłacie startowej oraz o sposobie tworzenia grup startowych.

IV. ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW

1. Wyżywienie na trasie w punktach żywieniowych.
2. Medal lub imienny dyplom ukończenia maratonu.
3. Obsługa sędziowska na trasie maratonu.
4. Pomiar czasu.
5. Ubezpieczenie od NNW podczas trwania maratonu.
6. Koszulka lidera i liderki w klasyfikacji OPEN Puchar Polski i OPEN Małego Puchar Polski na zakończenie Cyklu
7. Trofeami sportowymi nagradzani są Ci którzy zajmą pierwsze miejsca w rywalizacji Pucharu Polski / dyst. MEGA / oraz Małego Pucharu Polski / dyst. MINI / w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na rowery szosowe i rowery inne , jak również w kategorii OPEN na każdym z dystansów z podziałem na rodzaje rowerów i klasyfikację kobiet i mężczyzn.
8. Rywalizacja w Pucharze Polski oraz w Małym Pucharze Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na rowery szosowe i rowery inne nagradzana będzie w klasyfikacji końcowej podczas ostatnich zawodów Cyklu. W 2021 roku jest to Supermaraton GRYFLAND w Gryficach który odbędzie się 18 września.
9. Nawet jeśli w danej, przewidzianej niniejszym regulaminem kategorii wiekowej startuje tylko jedna osoba, nie dopuszcza się łączenia kategorii
10. Organizator każdego maratonu, w zależności od środków finansowych, którymi dysponuje, ma prawo do ustanowienia i wręczenia innych wyróżnień lub nagród

V. RODZAJE ROWERÓW

Rodzaje rowerów:

1. Rower inny to taki, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę
inną niż baranek.
a) Każdy rower, który nie spełnia razem tych dwóch warunków (opona i kierownica
inna niż baranek) zaliczany będzie do rowerów szosowych.

b) O rozmiarze opony decyduje jej rzeczywisty, a nie podany przez producenta
rozmiar. Sędzia ma prawo dokonać pomiaru szerokości opony przed startem jak i
po zakończeniu zawodów.
d) O klasyfikacji roweru ostatecznie decyduje sędzia maratonu.
e) O dopuszczeniu do udziału w maratonie rowerów poziomych, „handbike” i tandemów (bez
klasyfikowania) decyduje organizator,
f ) Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów z napędem elektryczny oraz rowerów
czasowych
g) Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów wyposażonych w podpórki czasowe
typu lemond .

VI PUNKTACJA PP W SZOSOWYCH MARATONACH ROWEROWYCH

1. Maratony będą rozgrywane na dystansach :
MEGA / Puchar Polski / dystans do 200 km włącznie.
MINI / Mały Puchar Polski / dystans do 100 km włącznie
2. Punkty do Klasyfikacji Pucharu Polski będą naliczane po zakończeniu każdego maratonu wg.wzoru:
pkt=[czas zwycięzcy/ [podzielić] czas uczestnika] x WD
Współczynnik WD:
DYSTANS Współczynnik WD
Mini Maraton 1000
Mega Maraton 2000
3. Punkty będą naliczane osobno dla rowerów szosowych i innych dla wszystkich kategorii według czasu uzyskanego przez najszybszego uczestnika na danym dystansie.
4. Do klasyfikacji Pucharu Polski zalicza się punkty zdobyte przez uczestnika we wszystkich maratonach cyklu tylko na dystansie Mega .
5. Do klasyfikacji Małego Pucharu Polski zalicza się punkty zdobyte przez uczestnika we wszystkich maratonach tylko na dystansie Mini .
6. W wynikach końcowych Pucharu Polski i Małego Pucharu Polski uwzględnione zostaną jedynie osoby które ukończyły minimum wszystkie minus 1 maraton spośród wszystkich maratonów .

VII GRUPY STARTOWE

1. Uczestnicy będą wypuszczani na trasę zgodnie z zasadami ruchu drogowego, w grupach o liczebności do 15 osób.
2. Grupy startowe mogą być tworzone zgodnie ze zgłoszeniem uczestnika. W przypadku braku
zgłoszenia o sposobie tworzeniu grup decyduje organizator, o czym informuje w komunikacie technicznym na minimum miesiąc przed organizowaną imprezą.
3. Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie dokonywania zapisu na dany maraton.
4. O kolejności wypuszczania grup startowych osobno dla rowerów szosowych i innych na poszczególne dystanse decyduje organizator.

VIII. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

1. Koszt uczestnictwa w maratonie szosowym jest jednakowy dla wszystkich imprez i w 2021 roku wynosi 80zł
2. Zgłaszanie udziału w maratonie i dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości określonej przez organizatora powinno odbyć się do 7 dni przed imprezą.
3. Zgłoszenie i dokonanie wpłaty wpisowego po tym terminie może skutkować podniesieniem kwoty wpisowego i nie gwarantuje pełnych świadczeń.
4. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć organizatorowi w sposób podany w komunikacie technicznym danej imprezy.

IX. RUCH DROGOWY

1. Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.
2. Wszyscy uczestnicy maratonów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

X. NAGRODY W KLASYFIKACJI PUCHARU POLSKI I MAŁEGO PUCHARU POLSKI

1. Zwycięzcami Pucharu Polski i Małego Pucharu Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych (z uwzględnieniem rodzaju roweru) będą osoby, które zgromadzą największą ilość punktów z podziałem na kobiety i mężczyzn.
2. Zwycięzcami Pucharu Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych (z uwzględnieniem rodzaju roweru) będą osoby, które zgromadzą największą ilość punktów z podziałem na kobiety i mężczyzn tylko na dystansie MEGA i otrzymają trofea sportowe za I, II i III miejsce.
3. Zwycięzcami Małego Pucharu Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych (z uwzględnieniem rodzaju roweru) będą osoby, które zgromadzą największą ilość punktów z podziałem na kobiety i mężczyzn tylko na dystansie MINI i otrzymają trofea sportowe za I, II i III miejsce.
4. W klasyfikacji końcowej Pucharu Polski i Małego Pucharu Polski zwycięzcy w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn z podziałem na rower szosowy i rower inny otrzymają trofea sportowe za I, II , III miejsce.
5. Uroczyste zakończenie Pucharu Polski wraz z uhonorowaniem zwycięzców za dany rok zorganizowane zostanie w terminie ostatniej imprezy Cyklu.

XI KARY

1 Na wniosek uczestników lub organizatorów możliwe jest wymierzenie następujących kar:
a. upomnienie,
b. kara czasowa,
c. przy drugim upomnieniu następuje dyskwalifikacja w danej imprezie,
d. dyskwalifikacja podczas rozgrywanej imprezy,
e. dyskwalifikacja w całym cyklu PP w danym roku,
f. dyskwalifikacja dożywotnio w cyklu PP.
2 Pokonanie dystansu krótszego niż zadeklarowany w zgłoszeniu na maraton skutkować będzie
dopisaniem do uzyskanego wyniku kary czasowej 15 minut.

XII PROTESTY

1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
2. Czas wywieszenia wyników określa organizator. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł.
Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów, nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej.
2. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. W szczególnych przypadkach losowych, niezależnych od organizatora maraton może zostać rozegrany w innym, niż planowany terminie, z zachowaniem wpisowego.
6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne,
7. Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz Komunikatu technicznego konkretnej imprezy i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
8. Trasy każdego maratonu będą oznakowane systemem pasków na słupkach znaków drogowych (jeden pasek oznacza jazdę na wprost, dwa paski skręt w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, trzy paski skręt w lewo na najbliższym skrzyżowaniu) oraz strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie jednego z wyżej wymienionych sposobów oznakowania, lub innych z jednoczesnym poinformowaniem o wybranej formie oznaczenia trasy w komunikacie technicznym imprezy.
9. Organizator z Sędzią Głównym zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuje:
– Dane osobowe uczestników Maratonów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
– Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Maratonach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
– Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w Maratonach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizatorzy mają również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Maratonów oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Maratonów.
– Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Maratonach Cyklu Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych.

Facebook